KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Przypominamy mieszkańcom gminy Księżpol o trwającej na terenie  gminy kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

W  związku z wejściem w życie zmiany Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 339 ze zm.) gminy co najmniej raz 2 lata mają obowiązek przeprowadzić kontrolę.

ZAKRES KONTROLI:

 • posiadanie umowy z przedsiębiorcą uprawnionym do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.
 • zgodność postanowień umów z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
 • posiadanie dowodów uiszczania opłat za te usługi (m.in. rachunków, faktur, dowodów zapłaty) potwierdzających regularność ich wywozu,

Dokumenty powinny zostać okazane osobiście w Urzędzie Gminy Księżpol, ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol, pok. nr 11 w dniach od 15 kwietnia 2024r do 14  czerwca 2024r.

W przypadku niezłożenia powyższych dokumentów w wyznaczonym terminie upoważnieni pracownicy urzędu gminy  przeprowadzą kontrolę na posesji.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Księżpol
właściciele nieruchomości:

 • zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego,
  z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia:

  • w gospodarstwie jednoosobowym nie rzadziej niż raz na pół roku
  • w gospodarstwie wieloosobowym nie rzadziej niż raz na dwa miesiące
 • zobowiązani są do pozbywania się osadów ściekowych pochodzących z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków nie rzadziej niż raz na rok, chyba że producent zaleca inaczej

Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli podlega karze grzywny.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnianie niezbędnych dokumentów.

 

Informacja nie dotyczy nieruchomości podłączonych do gminnej kanalizacji sanitarnej.