KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Szanowni Państwo,

W  związku z wejściem w życie zmiany Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.) gminy co najmniej raz 2 lata mają obowiązek przeprowadzić kontrolę.

ZAKRES KONTROLI:

  • posiadanie umowy z przedsiębiorcą uprawnionym do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,
  • zgodność postanowień umów z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
  • posiadanie dowodów uiszczania opłat za te usługi (m.in. rachunków, faktur, dowodów zapłaty) potwierdzających regularność wywozu.

 

Na terenie Gminy Księżpol kontrole właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków zostaną przeprowadzone zgodnie z planem kontroli stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 161/2023 Wójta Gminy Księżpol z dnia 29.12.2023 r. w okresie od XII 2023 r. do XII 2024 r.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Księżpol właściciele nieruchomości:

  • zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego, z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia:
    • w gospodarstwie jednoosobowym nie rzadziej niż raz na pół roku
    • w gospodarstwie wieloosobowym nie rzadziej niż raz na dwa miesiące
  • zobowiązani są do pozbywania się osadów ściekowych pochodzących z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków nie rzadziej niż raz na rok, chyba że producent zaleca inaczej

Ponadto informuję, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny do 5 000,00 zł.

Informacja nie dotyczy nieruchomości podłączonych do gminnej kanalizacji sanitarnej.