Gmina Księżpol w gronie najlepszych gmin województwa lubelskiego

W czwartek, 30 listopada, w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyła się uroczysta gala, na której wręczono wyróżnienia dla zwycięzców Rankingu Gmin Lubelszczyzny. Gmina Księżpol uplasowała się na 5. miejscu rankingu, zdobywając bardzo dobry wynik wśród wszystkich gmin wiejskich z województwa lubelskiego.

Gmina Księżpol awansowała z ubiegłorocznego 12. miejsca na miejsce 5. wśród wszystkich gmin wiejskich z województwa lubelskiego.

Metodą oceny poziomu rozwoju gminy był syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 16 wskaźników mierzących m.in. potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej.

Podczas tworzenia rankingu brano pod uwagę średnioroczne dochody własne budżetów gmin na średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca, średnioroczny wskaźnik zadłużenia, wydatki bieżące na administracją publiczną, średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód, wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na jednego mieszkańca, liczbę podmiotów gospodarczych na tysiąc mieszkańców, udział bezrobotnych, udział ludności w wieku produkcyjnym, średnioroczny przyrost naturalny na tysiąc osób, średnioroczne saldo migracji na tysiąc osób oraz odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat.

Ideą Rankingu Gmin jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Ranking Gmin Lubelszczyzny został zorganizowany już po raz siódmy przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym. Ocenie poddano wszystkie gminy z województwa lubelskiego.