Gmina Księżpol w czołówce gmin Lubelszczyzny

2 grudnia w Janowie Lubelskim odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2021. Wśród dwudziestu najlepszych gmin województwa Lubelskiego znalazła się gmina Księżpol.

 

Ideą Rankingu Gmin organizowanego corocznie przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Wyniki oparte są o dane statystyczne za lata 2018–2020. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Ranking opracowany jest na podstawie 16 wskaźników mierzących m.in. potencjał i aktywność. Brano pod uwagę takie aspekty rozwoju lokalnego, jak: polityka finansowa, działalność inwestycyjna, aktywność w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, przedsiębiorczość, sytuacja na lokalnym rynku pracy, działalność kulturalna, jakość administracji publicznej, sytuacja demograficzna oraz aktywność w sferze usług społecznych.

Wśród dwudziestu najlepszych gmin (na 209 poddanych badaniu) znalazło się trzy samorządy z powiatu biłgorajskiego. Na trzecim miejscu uplasowało się miasto Biłgoraj, na 11. pozycji – gmina Księżpol, a na 13. miejscu – gmina Łukowa.

Organizatorem Ranking Gmin Lubelszczyzny 2021 jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie, partnerem merytorycznym Urząd Statystyczny w Lublinie. Słowo wstępne przed ogłoszeniem Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2021 wygłosił dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL oraz dr Krzysztof Markowski, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie.

Ranking Gmin Lubelszczyzny 2021 został objęty patronatami honorowymi przez Wojewodę Lubelskiego, Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie, Związek Gmin Lubelszczyzny, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug oraz Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Roztocze. Patronaty medialne (krajowe i regionalne): TVP3 Lublin, Radio Lublin, Serwis Samorządowo-Administracyjny, Forum Samorządowe, Tygodnik Wspólnota, Gazeta Biłgorajska, Super Tydzień Chełmski, Radio Bon Ton, Słowo Podlasia, Kroniki Tygodnia, Nowy Tydzień.

 

 

Ranking Gmin Lubelszczyzny 2021 – laureaci

Pozycja

Gmina/Miasto

1

Miasto Świdnik

2

Gmina Puchaczów

3

Miasto Biłgoraj

4

Miasto Lubartów

5

Miasto Puławy

6

Gmina Głusk

7

Miasto Tomaszów Lubelski

8

Gmina Wólka

9

Gmina Niedrzwica Duża

10

Gmina Niemce

11

Gmina Księżpol

12

Gmina Jastków

13

Gmina Łukowa

14

Gmina Wisznice

15

Miasto Włodawa

16

Gmina Strzyżewice

17

Miasto Międzyrzec Podlaski

18

Miasto Łuków

19

Gmina Lubartów

20

Gmina Łęczna

Lista wskaźników służących do obliczenia syntetycznego wskaźnika rankingowego:

1. Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020

2. Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach

2018–2020

3. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2018–2020

4. Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2020 r.

5. Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na

finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1

mieszkańca w latach 2018–2020

6. Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w

wieku produkcyjnym w 2020 r.

7. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym – średni wynik w % 8. Saldo migracji na

1000 ludności w 2020 r.

9. Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem

wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2020 r.

10. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w

2020 r.

11. Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1

mieszkańca w 2020 r.

12. Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2020 r.

13. Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2020 r.

14. Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania

przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2020 r.

15. Wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1

mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2020 r.

16. Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących

budżetów gmin na administrację publiczną w 2020 r.