Konsultacje społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii IIT Partnerstwa „Gminy Powiatu Biłgorajskiego dla rozwoju gospodarczego”

Zaproszenie na  konsultacje społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii IIT Partnerstwa „Gminy Powiatu Biłgorajskiego dla rozwoju gospodarczego”

Wójt Gminy Księżpol zaprasza mieszkańców na  konsultacje społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii IIT Partnerstwa „Gminy Powiatu Biłgorajskiego dla rozwoju gospodarczego”

 1. Celem konsultacji jest umożliwienie udziału społeczeństwa w opracowaniu dokumentu oraz zebranie opinii dotyczących projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii IIT dla Partnerstwa „Gminy Powiatu Biłgorajskiego dla rozwoju gospodarczego”
 2. Konsultacje obejmują teren całej Gminy Księżpol.
 3. Konsultacje trwać będą w dniach od 15 marca 2024 roku do 4 kwietnia 2024 r.
 4. Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:
  • zbierania uwag w postaci papierowej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag do projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii IIT udostępnionego w czasie trwania konsultacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Księżpol oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wypełniony formularz można złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Księżpol osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres tut. Urzędu,
  • zbierania uwag w postaci elektronicznej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag do projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii IIT udostępnionego w czasie trwania konsultacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Księżpol oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, bez konieczności opatrywania go kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. Wypełniony formularz można przesłać na adres iit@bilgoraj.pl
  • zbierania uwag ustnych, do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Księżpol.
 5. Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii IIT, projekt Strategii IIT oraz formularz zgłaszania uwag do projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii IIT dostępne będą w dniach 15 marca 2024 roku do 4 kwietnia 2024 r.
 6. Uwagi do projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii IIT Partnerstwa „Gminy Powiatu Biłgorajskiego dla rozwoju gospodarczego” należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 15 marca 2024 roku do 4 kwietnia 2024 r. (decyduje data wpływu):
 • drogą elektroniczną na adres: iit@bilgoraj.pl;
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Księżpol, ul. Biłgorajska 12,
  23-415 Księżpol,
 • osobiście, ustnie do protokołu w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Księżpol, ul. Biłgorajska 12, 23-415 Biłgoraj, w godzinach pracy urzędu.
 1. Osobami upoważnionymi do przeprowadzenia konsultacji oraz do udzielania informacji o przedmiocie i przebiegu konsultacji są pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Księżpol.
 2. Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie potwierdzające ich przebieg, zawierające dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz listę zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich. Informacja zostanie opublikowana za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Księżpol https://ksiezpol.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://ugksiezpol.bip.lubelskie.pl

Dokumenty: