Gmina Księżpol realizuje Projekt „Włączająca, wysokiej jakości edukacja na terenie Gminy Księżpol” dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

Gmina Księżpol realizuje projekt „Włączająca, wysokiej jakości edukacja na terenie Gminy Księżpol” – wniosek nr FELU.10.03-IZ.00-0103/23,  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytetu X Lepsza edukacja, Działania 10.3 Kształcenie ogólne.

 

 

Realizacja zajęć w ramach Projektu rozpoczęła się w marcu 2024 r., projekt realizowany jest w czterech szkołach podstawowych  na terenie gminy Księżpol.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Księżpolu

W ramach Projektu uczniowie mają możliwość skorzystania z wielu zajęć pozalekcyjnych, mających na celu rozwijanie ich zainteresowań  i talentów. Na zajęciach artystycznych, rozwijających kompetencje dotyczące zielonej transformacji, rozwijających  umiejętności komunikacyjne z języka angielskiego oraz z robotyki uczniowie łączą naukę z zabawą, pobudzają własną kreatywność oraz kształtują prawidłowe zachowania pro-ekologiczne. Zajęcia emocjonalno-społeczne, zajęcia  dla uczniów z trudnościami w czytaniu i  pisaniu oraz zajęcia matematyczne wpierają naszych uczniów w opanowywaniu zagadnień edukacyjnych oraz rozpoznawaniu i panowaniu nad swoimi emocjami.

Projekt oferuje również szereg zajęć udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej  naszym uczniom oraz rodzicom. Odbyły się warsztaty i zajęcia  grupowe z psychologiem, pedagogiem i logopedą oraz zajęcia indywidualne dla dzieci i ich rodziców.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym

W ramach Projektu realizowane są zajęcia rozwijające umiejętności ruchowe, gry i zabawy językowe w zakresie nauki porozumiewania się w języku angielskim oraz zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego.  Oferta obejmuje również zajęcia dla dzieci uzdolnionych matematycznie, w ramach których uczniowie poznają nowe techniki uczenia się poprzez zabawę i gry powiązane z matematyką oraz warsztaty teatralne w ramach których  uczniowie z różnych klas rozwijają swoją kreatywność, doskonalą wymowę, koordynację, umiejętności improwizacji, wyrażania emocji. Prowadzone są również indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego oraz zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pedagodzy, prowadzący zajęcia, pomagają uczniom radzić sobie ze stresem i wzmacniać odporność psychiczną. Podczas zajęć grupowych uczniowie uczą się komunikacji, współpracy, rozwiązywania konfliktów.

Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Korchowie Pierwszym

W ramach projektu uczniowie biorą udział w zajęciach kształtujących ekspresję kulturalną, zajęciach z robotyki z drukiem 3D, zajęciach z  programowania oraz zajęciach rozwijających umiejętności komunikacyjne. Dla potrzeb wsparcia  uczniów w rozpoznawaniu i  rozumieniu swoich emocji i uczuć realizowane są zajęcia    rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne. Rodzice maja możliwość skorzystania z doradztwa psychologicznego.  Zajęcia indywidualnego doradztwo zawodowego  skierowane są do   uczniów klas  7 i 8, gdzie uczą się  rozpoznawać swoje preferencje zawodowe i uzdolnienia.

Szkoła Podstawowa w Rakówce

W ramach projektu realizowane są  zajęcia z przedsiębiorczości, zajęcia z efektywnej komunikacji i zajęcia z programowania na których uczniowie poznali program Baltie oraz Scratch. Nauczyli się programowania oraz tworzyli animacje i programy w środowisku Baltie i Scratch rozwijając przy tym swoją kreatywność oraz logiczne myślenie. Uczniowie biorą  udział w warsztatach ekologicznych i  zajęciach fotograficznych. Kolejna formą wsparcia są zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Uczniowie korzystają również  z indywidualnego doradztwa zawodowego.

Grupą docelową w Projekcie są uczniowie, rodzice uczniów objętych wsparciem oraz nauczyciele ze szkół objętych wsparciem.

Efektem realizacji projektu będzie wsparcie 4 szkół podstawowych, wsparcie  371 uczniów ( 178 dz. i  193 chł.) w tym 193 ( 87 dz. i 106 chł.) uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym 24 uczniów z niepełnosprawnościami ( 9 dz. i 15 chł.), wsparcie 90 rodziców/opiekunów prawnych uczniów oraz doskonalenie zawodowe 35 nauczycieli.

 

Okres realizacji projektu od 12.02.2024 do 31.08.2025 r.

 

Wartość  projektu wynosi 855 397,43 zł,  z czego

wysokość środków z Funduszy Europejskich wynosi 727 087,81 zł.

wysokość datacji celowej z budżetu państwa wynosi    42 769,87 zł  

 

Zaplanowane w projekcie działania bezpośrednio przyczynią się do osiągnięcia:

  1. Celu Polityki 4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych,
  2. Celu szczegółowego 4f) Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Wsparcie realizowane w ramach projektu jest  zgodne z przepisami antydyskryminacyjnymi, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060. Projekt jest zgodny z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, w tym w szczególności z załącznikiem nr 1 do Wytycznych ” Standard minimum realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS+” Kadra projektu została zapoznana z zasadą równości płci i niedyskryminacji. Projekt zapewnia dostępność dla wszystkich użytkowników bez jakiejkolwiek dyskryminacji, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z Rozporządzeniem 2021/1060 (w szczególności art. 9), oraz Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. Realizacja projektu jest zgodna Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r. Dane osobowe  przetwarzane są  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zagwarantowano prawo osób do dostępu, poprawiania i sprzeciwu przetwarzania danych osobowych. Zapewniono  bezpieczeństwo operacji przetwarzania danych z technicznego i organizacyjnego punktu widzenia. Realizacja projektu wzmacnia prawa dziecka, uwzględniona została  zasada nadrzędnego interesu dziecka oraz poszanowania pracowników. Projekt jest zgodny z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.: zakaz  dyskryminowania osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków korzystania z praw na zasadzie równości z innymi osobami, wprowadzenie rozwiązań specjalnie adresowanych do osób niepełnosprawnych. Projekt jest zgodny z przepisami Konwencji, a postanowienia w niej zawarte są stosowane i przestrzegane na każdym etapie realizacji projektu. Projekt jest zgodny zasadą zrównoważonego rozwoju projekt i jest  realizowany z zachowaniem zgodności z zasadą „niewyrządzania znaczącej szkody środowisku” zgodnie z Rozporządzeniem RRF oraz Wytycznymi technicznymi dotyczącymi stosowania zasady „niewyrządzania znaczącej szkody środowisku” na podstawie Rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie