Gminny Program Rewitalizacji Gminy Księżpol- Diagnoza obszarów problemowych (prośba o wypełnienie ankiety)

Gminny Program Rewitalizacji (GPR) jest podstawowym dokumentem uchwalanym przez gminę umożliwiającym prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych
(naprawczych) na obszarach dotkniętych problemami. Opracowanie GPR pozwoli na skorzystanie przez władze samorządowe ich jednostki organizacyjne, ale także lokalne firmy z dofinansowania Unii Europejskiej (Fundusze dla Lubelskiego, dawniej Regionalny Program Operacyjny). Aby móc prowadzić działania naprawcze na danym terenie w pierwszej kolejności należy
wyznaczyć obszar zdegradowany. Jest to obszar (teren sołectwa, pomniejszony o obszary niezamieszkałe) na którym występują problemy społeczne (np. wysoki poziom bezrobocia)
oraz jeden z poniżej wymienionych problemów:
– gospodarczy (w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw),
– środowiskowy (np. przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska),
-przestrzenno-funkcjonalny (dot. niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego),
– techniczny (np. złego stanu technicznego obiektów budowlanych).
Z obszaru zdegradowanego, wyznacza się obszar rewitalizacji (maksymalnie 20% powierzchni gminy, zamieszkały maksymalnie przez 30% mieszkańców). Po przyjęciu GPR,
to na tym obszarze można korzystać z dofinansowania na realizację projektów rewitalizacyjnych.
Analiza danych dostarczonych przez Urząd Gminy, Policję, Powiatowy Urząd Pracy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wskazała, że obszarami dotkniętymi problemami społecznymi są sołectwa:
1. Borki,
2. Budzyń,
3. Stary Lipowiec,
4. Korchów Drugi,
5. Rogale.

 

Link do ankiety: https://forms.gle/K84pfdtR1LfDh1Pt5

Termin wypełnienia do 01.06.2022