Konkurs na „Najładniejsze stoisko dożynkowe przygotowane przez sołectwa z terenu gminy Księżpol”

Regulamin

Konkursu na „Najładniejsze stoisko dożynkowe przygotowane przez sołectwa z terenu gminy Księżpol”

§1

Organizator konkursu

1. Organizatorem Konkursu na „Najładniejsze stoisko dożynkowe przygotowane przez sołectwa z terenu gminy Księżpol”, zwanego dalej konkursem, jest Gminny Ośrodek Kultury w Księżpolu.

§2

Cele konkursu

 1. Promocja i prezentacja sołectw z terenu gminy Księżpol, zwanych w dalszej części regulaminu uczestnikami konkursu.

 2. Wyłonienie i nagrodzenie najładniej oraz najciekawiej zaaranżowanego stoiska dożynkowego, w którym motywem przewodnim będzie ukazanie cech charakterystycznych danego sołectwa.

 3. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych związanych z dożynkami, jako Świętem Plonów.

 4. Promocja walorów wsi i aktywizowanie lokalnej społeczności.

 5. Kultywowanie lokalnych tradycji oraz inspirowanie do pracy zespołowej.

§3

Organizacja i zasady konkursu

 1. Konkursu odbędzie się 20 sierpnia 2023 r. podczas Dożynek Gminy Księżpol w Księżpolu.

 2. Uczestnicy konkursu na swój koszt dokonają zakupu i dostarczenia elementów dekoracyjnych na miejsce prezentacji – plac przy Gminnym Ośrodku Kultury w Księżpolu, oraz we własnym zakresie udekorują stoisko dożynkowe. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie elementów dekoracji w trakcie użytkowania i prezentacji konkursowej. Elementy dekoracji nie mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestnika konkursu oraz innych uczestników dożynek.

 3. Organizator konkursu nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników za dojazd na miejsce konkursu.

 4. Miejsce konkursu zapewnia Organizator.

 5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno stoisko dożynkowe.

 6. Każde zgłoszone do konkursu stoisko musi być oznaczone czytelną tabliczką/napisem, zawierającą nazwę sołectwa.

 7. Uczestnicy konkursu w przypadku oferowania produktów żywnościowych do spożycia zobowiązują się do przestrzegania zapisów ustawy z dnia
  25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 r., poz. 2021 z późn. zm.), w szczególności art. 3 przywołanej ustawy.

 8. Wszystkie zgłoszone i zakwalifikowane do konkursu stoiska zostaną ocenione przez komisję konkursową na podstawie karty oceny w trakcie trwania uroczystości dożynkowych w dniu 20.08.2023 r.

 9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas Dożynek Gminy Księżpol przez komisję konkursową w dniu 20.08.2023 r.

 10. Z prac komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej członków.

 11. Organizator konkursu po ocenie zgłoszonych stoisk ufunduje nagrody laureatom
  I, II i III miejsca oraz nagrody pocieszenia dla wszystkich uczestników konkursu.

 12. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania innego podziału nagród,
  np. przeznaczenie upominków wszystkim uczestnikom konkursu.

 13. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 14. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Gminy Księżpol.

§5

Kryteria oceny

 1. Komisja konkursowa oceniając stoiska dożynkowe, będzie brać pod uwagę następujące kryteria:

 1. wygląd stoiska dożynkowego (zgodność z tradycją – wykorzystanie elementów dekoracyjnych związanych z tradycją dożynkową, jako Świętem Plonów, estetyka wykonania i wrażenia ogólne),

 2. nawiązanie do cech charakterystycznych danego sołectwa,

 3. sposób prezentacji stoiska dożynkowego (w tym ubiór uczestników stoiska w tradycyjne stroje),

 4. kreatywność i oryginalność pomysłu,

 5. pracochłonność, wyroby własne i ich smaki.

Za każde kryterium członek komisji konkursowej przyznaje według własnego uznania
od 1 do 5 punktów.

§6

Założenia dodatkowe

 1. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem treści niniejszego Regulaminu.

 2. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie przez Organizatora konkursu bądź podmioty przez niego upoważnione, wizerunków osób występujących w imieniu danego uczestnika konkursu, za pośrednictwem zdjęć, sieci Internet oraz za pośrednictwem telewizji.

 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieprzyznania któregokolwiek z miejsc bez podania przyczyny.

 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów i zdjęć stoisk oraz uczestników konkursu.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny.

 6. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania zgłoszeń do konkursu, zmiany daty i miejsca przeprowadzenia konkursu, o czym powiadomi odpowiednio wcześniej oficjalnym pismem.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

 8. Wszystkie osoby uczestniczące w konkursie maja obowiązek stosować się zasad bezpieczeństwa oraz poleceń obsługi obiektu, w którym odbywa się wydarzenie.

 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie jego zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną.

 10. Wszystkie pytania dotyczące spraw niewyszczególnionych w Regulaminie konkursu, proszę kierować bezpośrednio na adres: gok@ksiezpol.pl; tel. 84 687 74 19, wew. 28.