Konkurs fotograficzny „Pochwal się książką na święta”

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci szkół podstawowych z terenu gminy Księżpol i będzie oceniany w następujących kategoriach:
– dzieci w wieku 7-10 lat
– dzieci w wieku 11- 14 lat
2.Celem konkursu jest :
a) popularyzacja czytania jako formy spędzania czasu wolnego,
b) prezentacja i promowanie czytelnictwa na tle świąt Bożego Narodzenia,
c) inicjowanie i rozwijanie aktywności twórczej wśród społeczności lokalnej,
d) rozwój wyobraźni i kreatywności wśród uczestników,
e) promocja działalności biblioteki.
3.Warunki uczestnictwa:
a) udział w konkursie jest bezpłatny,
b) przesłanie fotografii lub zdjęcia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez uczestnika,
c) ideą konkursu jest dostarczenie (w formie elektronicznej lub tradycyjnej) fotografii, która przestawia książkę:
– nawiązującej do klimatu zimy oraz świąt Bożego Narodzenia,
– została Ci podarowana na święta/ podarowałeś ją komuś na święta Bożego Narodzenia,
– zawsze wracasz do niej w okresie zimowym,
– jest elementem dekoracji świątecznej,
– jest dla Ciebie inspiracją podczas świątecznego czasu.
d) zdjęcia – wielkość minimalna 2500×3500 pixeli oraz musi zawierać krótki opis – imię i nazwisko autora oraz tytuł. Może przedstawiać zarówno czytelnika z książką, jak i samą książkę w świątecznej scenerii.
e) uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę twórczą.
f) fotografie należy przesłać pocztą elektroniczną w formacie jpg. (plik zdjęcia) na adres: bibliotekak@poczta.fm , wpisując w tytule wiadomości „POCHWAL SIĘ KSIĄŻKĄ NA ŚWIĘTA” lub dostarczona formą tradycyjną do bibliotek.
g) wraz ze zdjęciem należy dostarczyć wypełnioną i zeskanowaną (lub sfotografowaną) kartę zgłoszenia oraz zgodę na publikację wizerunku (zał. nr 1), które można pobrać z FB biblioteki bądź odebrać druki w bibliotece , bez niej praca zostanie odrzucona.
h) w przypadku uczestników niepełnoletnich kartę zgłoszenia oraz zgodę na publikację wizerunku musi podpisać rodzic lub opiekun prawny,
i) uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych oraz wizerunku przez Organizatora na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu,
j) zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca zdjęcie jest jej autorem oraz, że przysługuje jej pełnia praw autorskich i majątkowych do tych fotografii, a także prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich,
k) organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych zdjęć w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach promocyjno – reklamowych.
4. Konkurs trwać będzie od 14.12.2022 r. do 29.12.2022 r.
5. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
6. Posługiwanie się czyjąś pracą lub wykonanie plagiatu będzie skutkowało dyskwalifikacją z uczestnictwa w konkursie.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 5 stycznia 2023r.
8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w mediach społecznościowych (facebook)biblioteki.
9. Na zwycięzców czekają nagrody, które zostaną przekazane laureatom osobiście. O miejscu i terminie odbioru nagród poinformujemy telefonicznie lub e-mailowo.

Załączniki do pobrania są tutaj:

https://www.facebook.com/bibliotekapubliczna.wksiezpol/posts/pfbid029PbgfFAYxK3y24jBUy5sD926bEvKF4zvrdX7V18XQqnbKQ4EB9TAWjQJuSXzEvkAl