„Posiłek w szkole i w domu”

Program  „Posiłek w szkole i w domu” jest dofinansowywany ze środków budżetu państwa.

Gmina Księżpol realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjętego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dni 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007 z późn. zm.).

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

 

Zgodnie z umową Nr 558 Wojewoda przyznał Gminie Księżpol na 2023 rok środki finansowe w formie dotacji celowej, na realizację wieloletniego rządowego programu  „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 69 500,00 zł, w ramach działu 852, rozdziału 85230, §2030 klasyfikacji budżetowej.

Przewidywane środki własne ujęte w budżecie Gminy Księżpol  to 51 000,00 zł.

Wartość dofinansowania – 69 500,00zł

Całkowity koszt zadania – 120 500,00 zł

Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej.

W 2022 r. na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano środki w wysokości 98 611,30 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wyniosła 70 0000,00 zł, ze środków własnych Gminy Księżpol wydatkowano kwotę 28 611,30zł.