Ewidencja Działalności Gospodarczej

Osoba fizyczna chcąca rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą jest od 31 marca 2009 r. zobowiązana do wypełnienia tylko jednego wniosku i złożenia go w urzędzie gminy właściwym dla jej miejsca zamieszkania.

Wniosek ten jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacją NIP oraz zgłoszeniem płatnika składek do systemu ubezpieczeń społecznych. Wzór wniosku określony w rozporządzeniu Rady Ministrów, będącym aktem wykonawczym do ustawy Prawo działalności gospodarczej, dostępny jest poniżej.

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Wszelkie informacje zachęcające przedsiębiorców do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne.

 

Wykaz dokumentów (aktualne formularze na stronie CEIDG)

  • CEIDG-1 wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  • CEIDG-MW – dodatkowe miejsca wykonywanej działalności;
  • CEIDG-PN – udzielone pełnomocnictwa;
  • CEIDG-RB – informacja o rachunkach bankowych;
  • CEIDG-RD – rodzaje wykonywanej działalności gospodarczej;
  • CEIDG-SC – udział w spółkach cywilnych;
  • CEIDG-POPR – formularz do dokonywania korekt w przypadku pomyłek.

 

Miejsce wykonania usługi

Referat Rolnictwa

pok. 10, tel. 84 687 74 20

Urząd Gminy Księżpol, ul. Biłgorajska 12; 23-415 Księżpol