Zgłaszanie kandydatów do pracy w komisji konkursowej, dotyczącej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.

Wójt Gminy Księżpol zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej, dotyczącej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.

 1. Komisja konkursowa zostanie powołana w celu zaopiniowana złożonych ofert.
 2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.
 3. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 3, biorące udział w konkursie:
 • są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
 • nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział  w konkursie,
 • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności,
 • reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty mające siedzibę
  i działające na terenie Gminy Księżpol.
 1. Wyboru kandydatów do komisji dokona Wójt Gminy Księżpol.
 2. Zgłaszanie kandydatów na piśmie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy
  w Księżpolu w terminie do 02-02-2024r.