Działanie 3.9 Udział w targach i misjach

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.9 Udział w targach i misjach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Konkurs nr RPLU.03.09.00-IP.01-06-001/19

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja dostępna jest pod adresem

https://rpo.lubelskie.pl/lawp/nabor-2167-3_9_udzial_w_targach_i_misjach.html