Informacja dla hodowców świń z obszarów objętych ograniczeniami

W dniu 23 sierpnia 2019r. opublikowana została Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 22 sierpnia 2019r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (DZ.U.L 220 z 23.8.2019r.). Gminy Tarnogród, Księżpol, Łukowa i Obsza zostały wymienione w części II załącznika ww. decyzji i zostały obszarem objętym ograniczeniami (strefa czerwona), na którym:

Przemieszczanie świń w obrębie strefy czerwonej możliwe jest między gospodarstwami i do ubojni bez przeprowadzania badań laboratoryjnych. Świnie mogą zostać ubite w rzeźni znajdującej się w strefie „czerwonej”, a mięso po uboju znakowane jest znakiem w kształcie koła, i jego dystrybucja musi być ograniczona wyłącznie do obszaru RP.

Przemieszczanie świń poza obszar strefy „czerwonej” możliwe jest do rzeźni położonej poza obszarami objętymi ograniczeniami, wyłącznie po spełnieniu następujących wymagań:

  1. świnie wywożone do rzeźni muszą przebywać na terenie danego gospodarstwa nieprzerwanie minimum 30 dni,
  2. żadne inne świnie nie mogą być wprowadzane do tego stada w ciągu ostatnich 30 dni,
  3. należy przeprowadzić badanie laboratoryjne krwi stada w kierunku afrykańskiego pomoru świń w ciągu 7 dni przed planowanym przemieszczeniem,
  1. po uzyskaniu zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju świnie poddaje się badaniu klinicznemu w kierunku wystąpienia objawów afrykańskiego pomoru świń oraz wystawiane jest świadectwo zdrowia. Świadectwo musi być wystawione nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem świń z gospodarstwa. Świadectwo ważne jest 48 godzin.

Ubój świń w celu pozyskania mięsa na użytek własny w obszarze objętym ograniczeniami.:

  • Zgłoszenie w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Biłgoraju zamiaru uboju świń w celu pozyskania mięsa na użytek własny musi być złożone nie później niż 24 godziny przed planowanym ubojem.
  • Ubojowi można poddać tylko te świnie, które znajdują się w tym gospodarstwie nie krócej niż 30 dni.
  • Przed ubojem urzędowy lekarz weterynarii musi przeprowadzić badanie przedubojowe świń na terenie gospodarstwa.
  • Po uboju świnie poddaje się badaniu poubojowemu tusz świń na terenie gospodarstwa( w tym badanie w kierunku włośni).