INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEBUDOWY DROGI

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEBUDOWY DROGI I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDSOTĘPNIANIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

Wójt Gminy Księżpol, jako zarządca drogi gminnej nr 109421 L w miejscowości Zawadka informuje, że Gmina Księżpol zamierza w 2020 r. realizować zadanie polegające na przebudowie drogi gminnej 109421 L w miejscowości Zawadka od km 0+990 do km 1+980.

W ramach wyżej wymienionej inwestycji zgodnie z art. 39 ust.6 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanałów technologicznych. Kanały udostępniane są na zasadach uregulowanych w art. 39 ust.7-7k ustawy o drogach publicznych.

Zgodnie z zapisami art. 4 pkt. 15a ustawy j.w kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:

  1. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  2. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Zainteresowani udostępnianiem kanału technologicznego w pasie drogowym, powinni kierować zgłoszenia w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Księżpol:

URZĄD GMINY KSIĘŻPOL

UL. BIŁGORAJSKA 12

23-415 KSIĘŻPOL

 

Jeżeli nie zostanie zgłoszone zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego w ramach planowanej inwestycji, zarządca drogi, działając zgodnie z art. 39 ust. 6c  ustawy o drogach publicznych, zwróci się do Minister właściwego do spraw informatyzacji z wnioskiem o wydanie decyzji zwalniającej z obowiązku budowy kanału technologicznego.

Niniejsza informacja została podana do publicznej wiadomości na stronie Gminy Księżpol oraz  na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Księżpol.

Załącznik: Dokument(pdf)