Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Księżpol

Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym informuje, że Wójt Gminy przedstawił Radzie Raport o stanie Gminy Księżpol za 2019 rok. Raport dostępny jest na stronie  internetowej BIP Urzędu Gminy https://ugksiezpol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=50&p1=szczegoly&p2=1506281

Sesja dotycząca debaty nad raportem o stanie Gminy Księżpol planowana jest na dzień 21 maja 2020 roku na godz. 8:30.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Księżpol. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos na sesji Rady Gminy, składa do Przewodniczącego pisemne zgłoszenie, najpóźniej w przeddzień sesji, tj. do 20 maja 2020 roku, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zapraszam mieszkańców do debaty.

Karta zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Gminy Księżpol za 2019 rok.

Przewodniczący Rady

(-) Henryk Marczak

 

Każdy z mieszkańców, który spełnił warunek zgłoszenia Przewodniczącemu Rady Gminy i zamierza wziąć udział w dyskusji nad raportem o stanie gminy na sesji zobowiązany jest w związku z epidemią COVID -19 zaopatrzyć się w środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki) oraz zachować tzw. dystans społeczny.