Modernizacja budynku Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego oraz dzwonnicy w Księżpolu

SWZ

Załącznik Nr 1 do SWZ – Wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 2 do SWZ – Oświadczenia-wykonawcy-wykonawcow-z-art-125-ust-1-ustawy-Pzp

Załącznik Nr 3 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zadania

Załącznik Nr 4 do SWZ – Oswiadczenia-podmiotu-udostepniajacego-zasoby-z-art-125-ust-5-Pzp

Załącznik Nr 5 do SWZ – Oświadczenie Wykonawców wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia skladane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy

Załącznik Nr 6 do SWZ-Wzór wykazu robot budowlanych

Załącznik Nr 7 do SWZ- Wzór wykazu osób

Załącznik Nr 8 do SWZ – Projekt umowy

Załącznik Nr 9 do SWZ – Wzór oświadczenia, o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 10 do SWZ – Dokumentacja techniczna i przedmiary robót

 

 

Aktualizacja z dnia 08.03.2024

Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja z dnia 11.03.2024

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej