NABÓR NA PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Urząd Gminy w Księżpolu informuje, że od dnia 8 lipca 2019r. będzie prowadzić zapisy osób chętnych – właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Księżpol do udziału w projekcie polegającym na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie jest brak jakichkolwiek zobowiązań wobec Gminy z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp.

Projekt będzie realizowany w celu zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których budowa kanalizacji jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona, aby ograniczyć ilość odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków socjalno – bytowych bezpośrednio do gruntu lub wód.

W przypadku pozyskania dofinansowania projekt zostanie zrealizowany przez Gminę Księżpol  do 31.12.2021 r.

Realizacja inwestycji będzie uzależniona od możliwości finansowych gminy oraz od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

 

Udział w projekcie mogą brać mieszkańcy gminy Księżpol z miejscowości:

 • Stary Lipowiec,
 • Nowy Lipowiec,
 • Kulasze,
 • Marianka,
 • Rakówka – Podłęże,
 • Rakówka – Kucły,
 • Pawlichy,
 • Majdan Nowy – Kolonia Łąki
 • Księżpol- Kamionka
 • Kolonia Korchów
 • Płusy (zabudowa rozproszona od strony Tarnogrodu)

 

Warunki udziału w projekcie:

 1. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków będzie mogła być realizowana na zamieszkałych posesjach położonych na terenie Gminy Księżpol, których właściciele na zamieszkują na terenie gminy,
 2. szacunkowy całkowity koszt budowy nowoczesnej przydomowej oczyszczalni ścieków może wynieść do ok. 15.000 złotych (w zależności od liczby osób zamieszkałych na danej posesji oraz typu przyjętej przydomowej oczyszczalni ścieków uzależnionego od warunków geologicznych),
 3. przewidywane koszty partycypacji właściciela nieruchomości w budowie przydomowej oczyszczalni ścieków wyniosą 36,37 % kosztów netto budowy oraz wartość podatku VAT od udziału własnego oraz udzielonej dotacji.
 4. osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków będą zobowiązane do pokrycia kosztów wykonania dokumentacji projektowej po wyłonieniu Projektanta.
 5. osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków powinny złożyć pisemną deklarację, której wzór znajduje się w załączeniu do niniejszej informacji oraz dostępna u sołtysów i w Urzędzie Gminy w Księżpolu
 6. deklaracje będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w Księżpolu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2019r. wraz z aktualną mapą sytuacyjno – wysokościową, pobraną ze Starostwa Powiatowego w Biłgoraju (nie starsze niż 3 miesiące w dacie złożenia deklaracji).
 7. deklaracje złożone po terminie będą rozpatrywane w zależności od możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych,
 8. deklaracje będą rozpatrywane według kolejności ich składania,
 9. deklaracja powinna być złożona przez właściciela nieruchomości.
 10. budowa przydomowej oczyszczalni ścieków będzie realizowana tylko na działce/działkach podanych w deklaracji i w żadnym wypadku nie może przekroczyć granicy tej działki/działek.
 11. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie będzie realizowana na nieruchomościach, na których nie będzie to możliwe ze względów technicznych.
 12. warunki realizacji i finansowania projektu zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Księżpol, a właścicielem nieruchomości, która zostanie podpisania po wykonaniu dokumentacji projektowej.

 

Deklaracja naboru na budowę przydomowej oczyszczalnie ścieków

 

Koniecznie prosimy o przeanalizowanie minimalnych odległości, jakie muszą być zachowane przy lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków (wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.)

Elementy zagospodarowania lub zabudowy terenu Odległość w metrach od
Osadnika Drenażu (studni chłonnej)
Granica posesji lub droga 2m 2 m
Dom mieszkalny 5 m
Studnia – ujęcie wody pitnej 15 m 30 m
Rurociągi z gazem, wodą 1,5m 1,5 m
Kable elektryczne 0,8 0,8m
Drzewa i krzewy 3 m