Ogłoszenie – odbiór wyrobów zawierających azbest.

Gmina Księżpol otrzymała środki finansowe na odbiór wyrobów azbestowych w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych”.

Przypominamy,  że osoby które zrealizowały umowę zawartą z ARIMR w ramach Działania  A1.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności potwierdzoną otrzymaniem zwrotu poniesionych kosztów za wymianę pokrycia dachu (nabór wniosków
nr A1.4.1.KPO_5/22/01. – 2022 R.)  proszone są o złożenie oświadczeń do dnia 13 maja 2024 r. w Urzędzie Gminy Księżpol o zrealizowaniu umowy wraz przedstawieniem dowodu potwierdzenia wypłaty środków.

Uczestnicy projektu, którzy nie zrealizowali umowy- brak wypłaconych środków finansowych, będą proszeni o złożenie stosownych oświadczeń w późniejszym terminie.

Wzór wymaganych oświadczeń dostępny jest w Urzędzie Gminy Księżpol oraz na stronie https://ksiezpol.pl/gmina-ksiezpol-odbierze-azbest-od-mieszkancow/