„Remont drogi gminnej 109423L w miejscowości Gliny”

Gmina Księżpol otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej 109423L w miejscowości Gliny”

Celem projektu było podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wykonanie remontu drogi.

W ramach zadania zostaną wykonane roboty remontowe drogi gminnej  109423L w m. Gliny od km 0+451,70 do km 1+382,70 o dł. 931 m.

Zakres prac obejmuje:

  • wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej;
  • wykonanie ulepszonych poboczy;
  • oczyszczenie rowów przydrożnych;
  • karczowanie zarośli ograniczających widoczność.

W dniu 5 września 2023 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Okres realizacji zadania 62 dni od dnia podpisania umowy.