Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Referat zajmuje się sprawami związanymi  gospodarką mieszkaniową i ochroną środowiska, prowadzeniem spraw związanych z inwestycjami, zamówieniami publicznymi, zagospodarowaniem przestrzennym, administrowaniem publicznych dróg gminnych, oraz gospodarką odpadami komunalnymi i ochroną przeciwpożarową.

W zakresie budownictwa:

 • wykonywanie odbiorów inwestycji,
 • postępowanie,
 • fundusz sołecki,
 • pozyskiwanie środków UE oraz budżetu państwa na realizacje zadań.

W zakresie ochrony środowiska:

 • oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko – decyzje, sprawozdawczość, współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie: podawanie do publicznej wiadomości treści ogłoszeń w przedmiotowym zakresie – przyjmowanie opinii, wniosków,
 • likwidacja dzikich wysypisk śmieci i wylewisk nieczystości płynnych,
 • monitoring składowiska odpadów w Królach,
 • prowadzenie Rejestr Działalności Regulowanej,
 • gospodarowanie odpadami w tym odpadów wydobywczych, ochrony powietrza, transportu odpadów – opiniowanie programów,
 • prowadzenie Rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków – przygotowywanie pozwoleń,
 • opiniowanie robót geologicznych,
 • gospodarka odpadami niebezpiecznymi w tym azbestem  ( Baza azbestowa),
 • utrzymanie porządku w miejscach publicznych.

W zakresie gospodarki komunalnej i drogownictwa:

 • drogownictwo – (utrzymanie , konserwacja, nadzór, , nadawanie kategorii drogi, mosty, książki obiektów, przeglądy okresowe, sprawozdawczość),
 • oświetlenie uliczne – utrzymanie, rozliczanie energii,
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego – naliczanie opłat,
 • wydawanie zezwoleń ma ułożenie infrastruktury technicznej nie związanej z drogą – naliczanie opłat,
 • wydawanie zezwoleń na zjazdy z dróg  gminnych,
 • zarządzanie ruchem na drogach gminnych,
 • opiniowanie rozkładów jazdy komunikacji publicznej,
 • współpraca z innymi instytucjami w sprawie porządku i bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych,
 • przystanki komunikacji publicznej,
 • zimowe utrzymanie dróg gminnych – koordynacja działań,
 • organizacja ruchu na drogach gminnych,
 • korzystanie z dróg w sposób szczegółowy – zezwolenia,
 • numeracja porządkowa nieruchomości , nazewnictwo ulic, placów,
 • utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnych – gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi (umowy najmu, książki obiektów, sprawozdawczość, ogrzewanie, zasilanie w energię).

W zakresie gospodarki przestrzennej:

 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w MPZP,
 • wydawanie wypisów i wyrysów z MPZP,
 • opiniowanie za zgodność z ZMZP – podziały działek,
 • sprawozdawczość,
 • podawanie do publicznej wiadomości ogłoszeń w tym zakresie.

W zakresie gospodarki odpadami

 • Obsługa księgowa gospodarki odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
 • przygotowywanie zestawień, informacji i sprawozdań odpowiednim organom dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami,
 • kontrola poprawności realizacji umowy z przedsiębiorstwami odbierającymi odpady z terenu gminy Księżpol.

W zakresie OSP

 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej jednostek z terenu gminy Księżpol tj. 10 jednostek w tym 2 w KSRG z zakresu funkcjonowania, działalności, zapotrzebowania w sprzęt jak i kontroli posiadanego sprzętu,
 • dbanie o wyszkolenie i zachowanie  czynności bojowej przez jednostki,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi PSP w Biłgoraju,
 • pozyskiwanie dotacji na wyposażenie i umundurowanie jednostek,
 • prowadzenie kontroli jednostek OSP.