ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Szanowni Państwo,

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła od 1 stycznia  2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych ścieków oraz prowadzenia kontroli w zakresie ich regularnego opróżniania.

W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie gminy Księżpol nieprzyłączony do sieci kanalizacyjnej powinien złożyć aktualne zgłoszenie do obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych ścieków prowadzonej przez gminę do 20 luty 2024 r.

W przypadku niezłożenia zgłoszenia  Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych w formie kontroli na Państwa posesji w zakresie posiadania zbiornika na nieczystości ciekłe lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z w/w ustawą właściciel nieruchomości, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków zobowiązany jest do zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, a w przypadku kontroli do okazania takiej umowy oraz dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

 

Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenie:
lp. nazwa firmy adres numer telefonu
1. PGK Sp. z o.o. ul Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj 84 688 18 52
2. Usługi Asenizacyjne J. Markiewicz ul. Motorowa 6, 23-400 Biłgoraj 608 539 630
3. TZK Sp. z o.o. ul. Biłgorajska 33A, 23-420 Tarnogród 84 689 70 95
4. ZGK Księżpol ul. Przemysłowa 10, 23-415 Księżpol 84 687 74 35

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Księżpol oraz do pobrania w wersji elektronicznej – PDF, DOCX

Podstawa prawna:

 

Więcej informacji:

Urząd Gminy Księżpol

ul. Biłgorajska 12

23-415 Księżpol,

tel.: 84 687 74 19 /wew. 30 pokój nr. 11