Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy w Księżpolu przypomina o obowiązku zgłaszania eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanych na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2019 r.  poz. 1510 tj.)

Zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem użytkowania oczyszczalni właściwemu organowi ochrony środowiska tj. Wójtowi Gminy Księżpol zgodnie z  art. 152 i art.153 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  ( Dz. U. 2024 r. poz. 54 ze zm.). Do rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

 

Oczyszczalnie już eksploatowane, objęte obowiązkiem należy zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

 

Właściciel oczyszczalni jest obowiązany poinformować organ o: rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków,  zakończeniu eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, zmianie danych zawartych w zgłoszeniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia wyżej wymienionych okoliczności.

 

Przystąpienie do eksploatacji oczyszczalni bez dokonania zgłoszenia, a także w przypadku, gdy termin na zgłoszenie sprzeciwu nie minął, może skutkować karą grzywny zgodnie z art. 342 ustawy Prawo ochrony środowiska.

 

WAŻNE: wymagane załączniki do wniosku:

 • Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków; geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, mapa do celów projektowych bądź inna(oryginał do wglądu).
 • Kopia pisma o przyjęciu zgłoszenia lub kopia pozwolenia na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków z Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Biłgoraju (oryginał do wglądu).
 • Kopię certyfikatu, atestu, aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (oryginał do wglądu).
 • Dokumentacja techniczna przydomowej oczyszczalni ścieków.
 • Oświadczenie zgłaszającego o wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego (załącznik nr. 1)
 • Oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania wnioskodawcy (w przypadku działania przez przedstawiciela)
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
  • za zgłoszenie -120 zł (zwolnione w przypadku załączenia oświadczenia)
  • za pełnomocnictwo – 17 zł

 

Druk wniosku wraz załącznikami dostępny jest w Urzędzie Gminy w Księżpolu oraz do pobrania w wersji elektronicznej (docx, pdf)