Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Urząd Gminy Księżpol zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej ksiezpol.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego ksiezpol.pl

Data publikacji strony internetowej: 2011-07-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-04

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • pliki multimedialne opublikowane przed dniem 23 września 2020,
  • treści opublikowane na stronie Urzędu Gminy które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte

Oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Blicharz, adres poczty elektronicznej info@ksiezpol.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 687 74 20  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Księżpolu, ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol

Do budynku prowadzą 4 wejścia oznaczone tablicami informacyjnymi jednostek tj.:

  • Urząd Gminy – wejście od strony ulicy Gminnej oraz drugie wejście z drugiej strony budynku (od strony banku) z podjazdem  dla wózków inwalidzkich,
  • Centrum Usług Wspólnych – wejście główne od strony ulicy Gminnej oraz drugie wejście z drugiej strony budynku (od strony banku) z podjazdem  dla wózków inwalidzkich,
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – wejście główne z drugiej strony budynku (od strony banku), oraz możliwość wejścia od strony ulicy Gminnej poprzez wejście Urzędu Gminy
  • Urząd Stanu Cywilnego  – wejście z drugiej strony budynku (od strony banku).

Do wszystkich wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze w części Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Centrum Usług Wspólnych.  W budynku nie ma windy.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Sekretariat Urzędu Gminy znajduję się na piętrze budynku.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.