Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Księżpol

Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym informuje, że Wójt Gminy przedstawił Radzie Raport o stanie Gminy Księżpol za 2021 rok. Raport dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz BIP: https://ugksiezpol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=50&p1=szczegoly&p2=1767334
Sesja dotycząca debaty nad raportem o stanie Gminy Księżpol planowana jest na dzień 28 czerwca 2022 roku na godz. 14:30.
W debacie nad raportem o stanie gminy mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Księżpol. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos na sesji Rady Gminy, składa do Przewodniczącego pisemne zgłoszenie, najpóźniej w przeddzień sesji, tj. do dnia 27 czerwca 2022 roku, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Zapraszam mieszkańców do debaty.