Nabór deklaracji na instalacje OZE

Wójt Gminy Księżpol zaprasza Wszystkich Mieszkańców Gminy do wypełnienia wstępnych deklaracji dotyczących
dofinansowania instalacji OZE (instalacje fotowoltaiczne, instalacje solarne, kotły na biomasę). Realizacja zakładanych inwestycji jest uzależniona od uzyskania
dofinansowania udzielanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.
Zakładane dofinansowanie obejmie zakup oraz montaż nowych wyżej wymienionych instalacji.
Dofinansowanie będzie w formie dotacji w wysokości 50-70  % wartości wydatków kwalifikowanych związanych z budową lokalnych małych źródeł energii i ciepła.
W załączeniu dostępna jest Ankieta wraz z Deklaracją udziału w projekcie. Zgłoszenia będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku przedłożenia przez Państwa kompletu dokumentów.
Komplet dokumentów należy złożyć osobiście, w Urzędzie Gminy Księżpol, pok. 12, w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2019 r.
Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne właściciele domów jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Księżpol. Brak jakiejkolwiek informacji z Państwa strony w powyższym zakresie, będzie równoznaczny z rezygnacją z udziału w projekcie.

 

Załączniki: