Podsumowanie projektu transgranicznego w Gminie Księżpol

Gmina Księżpol wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Księżpolu realizowała projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

Projekt był realizowany wspólnie z Czerwonogradzkim Domem Kultury. Celem projektu była ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego, wzmocnienie więzi kulturowych i współpracy, poprawa wizerunku i atrakcyjności regionu oraz zwiększenie potencjału społeczności lokalnej.

W ramach projektu zorganizowane zostały wspólne warsztaty na temat tradycji kulinarnych i tradycji artystycznych oraz warsztaty fotograficzne dokumentujące dziedzictwo kulturowe i historyczne. Powstała grupa artystyczna, której repertuar opiera się głównie na tradycyjnej muzyce ludowej. Grupa rozwijała swoje umiejętności w ramach warsztatów muzycznych. Dzięki warsztatom fotograficznym uczestnicy nauczyli się m.in. kadrowania zdjęć, a na warsztatach tanecznych tańca ludowego. Odbyło się spotkanie z lokalnym regionalistą, który przekazał swoją wiedzę na temat tradycji kulturalnych i folklorystycznych. Na warsztatach plastycznych uczestnicy malowali obiekty dziedzictwa historycznego i kulturowego z kraju swojego partnera. Został zakupiony sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy do nowego budynku domu kultury w Księżpolu, który umożliwi koncerty dla publiczności.

W sierpniu br. został zorganizowany Gala Koncert. Zaproszeni goście z Ukrainy oraz grupy artystyczne z Polski zaprezentowali publiczności pieśni ludowe i tańce ludowe. Wykonali wspólne pieśni, które opracowywali podczas warsztatów. Koncertowi towarzyszyły różne wystawy lokalnej kultury i dziedzictwa historycznego, konkursy i zabawy, a publiczność brała udział we wspólnym śpiewaniu. Zwieńczeniem współpracy jest piękny album podsumowujący działania całego projektu, pokazujący osiągnięcia kulturalne partnerów projektu i promocje lokalnej kultury.

Partner ukraiński również przeprowadził warsztaty plastyczne i fotograficzne, muzyczne, rękodzieła, taneczne oraz zbudował scenę letnią przy domu kultury w Czerwonogradzie. Koncert galowy odbył się już na nowo zbudowanej scenie.

Wdrożenie projektu pozwoliło uczestnikom koncertów zapoznać się z kulturowym i historycznym dziedzictwem sąsiadów zza granicy. Ponadto działania rozpoczęte w projekcie będą kontynuowane w latach następujących po zakończeniu projektu.

Podsumowanie projektu transgranicznego w Gminie Księżpol