Przebudowa drogi gminnej 109432L w m. Nowy Lipowiec – umowa podpisana

W dniu 8 lutego 2023 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.

„Przebudowa drogi gminnej 109432L w m. Nowy Lipowiec” współfinansowanego w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwojów Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Typ operacji Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

Koszt całkowity realizacji projektu objęty wnioskiem o dofinansowanie 555 392,66 zł

Kwota dofinansowania 350 405,74 zł