TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORCHOWIE PIERWSZYM

Przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działania: 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, formie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Aktualnie trwają roboty budowlane przy realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Projekt dotyczy głębokiej modernizacji budynku użyteczności publicznej położonego w miejscowości Korchów Pierwszy 86b, 23-415 Księżpol. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Korchowie Pierwszym poprzez ograniczenie strat i poprawa wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynku, wzrost wykorzystania energii pochodzącej z Odnawialnych Źródeł Energii w budynku oraz redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

 

Zakres robót obejmuje:

  1.  Ocieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian na gruncie w budynku styropianem, przy zastosowaniu docieplenia metodą mokrą.
  2. Docieplenie dachu wełną mineralną lokowaną miedzykrokwiowo z poprzecznie przebiegającą warstwą wełny, celem zredukowania mostków cieplnych na krokwiach.
  3. Wymianę otworów okiennych zabudowanych obecnie luksferami na okna typu „FIX” o wymiarach i kształcie jak pozostałe okna w budynku.
  4. Wymianę istniejących grzejników żeliwnych na wydajne stalowe płytowe oraz montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach.
  5. Modernizacja oświetlenia wewnętrznego oraz montaż instalacji wykorzystującej OZE, obejmuje wymianę opraw oświetleniowych na LED i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na potrzeby tego oświetlenia.

 

Na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu została opracowana dokumentacja budowlana i kosztorysowa oraz złożony wniosek o dofinansowanie realizacji w/w robót do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego został rozpatrzony pozytywnie, efektem czego było podpisanie umowy na dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w grudniu 2018 rok. Wartość dofinansowania wynosi 85 % wartości netto całości zadania inwestycyjnego.

Całkowita wartość projektu, po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym wykonanie projektu budowlanego, robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz promocji projektu wynosi łącznie 673 875,63 zł.

Wszystkie roboty przy wejściu głównym do budynku szkoły oraz roboty wewnątrz budynku polegające na wymianie grzejników żeliwnych na stalowe płyty i oświetlenia pomieszczeń na oprawy LED zostaną wykonane do dnia 20 sierpnia 2019 r.

Planowany termin zakończenia wszystkich robót 31 sierpnia 2019 r.

 

Informacja do pobrania