Referat finansowy

Referat zajmuje się sprawami dotyczącymi wymiaru i poboru podatków  rolnego, leśnego i od nieruchomości a także podatku od środków transportowych, ponadto wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych i opłaty za użytkowanie wieczyste mienia gminy, wpłat czynszu oraz zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:

 • ewidencja i wymiar podatków,
 • księgowość podatkowa,
 • egzekucja zaległości podatkowych,
 • kontrola podatkowa,
 • wydawanie zaświadczeń o opłacaniu, nieopłacaniu podatku,
 • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,
 • wydawanie zaświadczeń o powierzchni użytków rolnych,
 • przyjmowanie wniosków i kompletowanie dokumentów z zakresu pomocy publicznej, de-minimis,
 • przyjmowanie wniosków i kompletowanie dokumentów z zakresu ulg i zwolnień w podatkach,
 • współpraca z US, ZUS, KRUS i Policją,
 • sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych.

W zakresie podatku od środków transportowych:

 • ewidencja podatkowa,
 • księgowość podatkowa,
 • egzekucja zaległości podatkowych,
 • kontrola podatkowa
 • sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych.

W zakresie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych:

 • przyjmowanie wniosków i kompletowanie dokumentów z zakresu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • ewidencja i wymiar opłat za koncesje
 • księgowanie wpłat,
 • egzekucja zaległości,
 • sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych.

W zakresie opłaty za użytkowanie wieczyste mienia gminy:

 • księgowanie opłat za użytkowanie wieczyste,
 • sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych.

W zakresie rozliczania wpłat czynszu za wynajem mieszkań, lokali i gruntów gminnych.

 • księgowanie wpłat czynszów,
 • sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych.

W zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 • przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 • rozliczanie decyzji
 • współpraca z Urzędem Wojewódzkim w tym zakresie.

Stawki podatku na dany rok podatkowy uchwala Rada Gminy.

Wymiar podatku ustalany jest na początku roku podatkowego ( luty), a następnie zmieniany stosownie do działań podatników w tym zakresie (nabycie, zbycie, przekazanie, zamiana), wydawana jest decyzja.

W przypadku zmian mających wpływ na wysokość podatku (nabycie, zbycie, przekazanie, zamiana), należy zawiadomić Wójta Gminy Księżpol na odpowiednim wzorze informacji, deklaracji w terminie 14 dni od  daty zaistnienia zmian.

Wzory deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Podatek jest płatny do rąk inkasenta lub na rachunek UG Księżpol w BS Księżpol

Nr. rachunku :  62 9614 0008 2001 0000 0101 0003

Za wpłaty podatku należnego Gminie Księżpol w BS Księżpol oraz w jego Filiach bank nie pobiera opłaty od podatnika.

 

Osoby fizyczne – podatek rolny leśny i od nieruchomości jeżeli wynosi powyżej 100 zł. płatny  w czterech ratach:

 • I   rata  do 15 marca
 • II  rata do 15 maja
 • III rata do 15 września
 • IV rata do 15 listopada

Jeżeli natomiast kwota podatku nie przekracza 100 zł. należność płatna jednorazowo w pierwszej racie tj. do 15 marca.

Osoby prawne – podatek leśny i od nieruchomości płatny w dwunastu ratach:

 • I   rata  do 31 stycznia
 • pozostałe raty do 15 dnia każdego miesiąca

 Osoby prawne  – podatek rolny płatny w czterech ratach:

 • I   rata  do 15 marca
 • II  rata do 15 maja
 • III rata do 15 września
 • IV rata do 15 listopada

Podatek od środków transportowych płatny w dwóch ratach:

 • I  rata do 15 lutego
 • II rata do 15 września

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych

Opłata za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych płatna w trzech ratach:

 • I   rata  do 31 stycznia
 • II  rata 31 maja
 • III rata 30 września

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zgoda organizatora imprezy

 


Opłata za użytkowanie wieczyste płatna jednorazowo do 31 marca.

Czynsz za wynajem mieszkań, lokali i gruntów gminnych płatny zgodnie z wystawionymi fakturami.


AKCYZA – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski przyjmowane są w dwóch terminach:

 • I  termin luty ( od 1 do 28/29 lutego) – faktury z okresu od 1 sierpnia do 31 stycznia.
 • II termin sierpień (od 1 do 31 sierpnia) – faktury z okresu od 1 lutego do 31 lipca.

Wzór wniosku na rok 2024