Aktywna tablica

Gmina Księżpol wykorzystała całość wsparcia finansowego pozyskanego z rządowego programu „Aktywna tablica” na lata 2020-2024

Gmina Księżpol zakończyła realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Dofinansowanie w wysokości 35.000,00 zł oraz wkład własny gminy w wysokości 8.750,00 zł zostały przekazane do Szkoły Podstawowej w Rakówce.

Wsparcie finansowe zostało przeznaczone na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów posiadających opinie o pomocy psychologiczno–pedagogicznej.
Szkoła zakupiła podłogę interaktywną wraz z monitorem oraz programami multimedialnymi dla uczniów ze SPE.

Zakupione przez Szkołę Podstawową w Rakówce pomoce zostaną wykorzystane w procesie kształcenia z zastosowaniem nowoczesnych programów terapeutycznych oraz zapewnią uczniom wysoką jakość nauczania, adekwatną do ich indywidualnych potrzeb. Całkowity koszt realizacji programu wyniósł 43.750,00 zł.