Gmina Księżpol przekazała komputery do szkół

Zakończyły się szkolenia w  Gminie Księżpol dla uczestników projektu grantowego „Rozwijamy Kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Księżpol”.  W miesiącach styczeń, luty i marzec zrealizowano szkolenia dla  18 grup, łącznie przeszkolono 208 osób.   Największą  popularnością cieszyły się moduły „Rodzic w Internecie”  – 6 grup i „Rolnik  w sieci” – 4 grupy. Realizowano również szkolenia z modułów „ Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)” oraz „Kultura w sieci”.  Szkolenia zostały zorganizowane w 10-12 osobowych grupach i odbywały się w Szkołach Podstawowych na terenie gminy.   Każda grupa odbyła 2-dniowe szkolenie w wymiarze 16 godzin, a uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z wybranego modułu oraz zestaw materiałów promocyjnych. W ramach projektu ze szkoleń skorzystało 268 osób. Po zakończeniu projektu 26 komputerów zakupionych w ramach otrzymanego grantu, w celu realizacji szkoleń zostało  przekazanych do szkół podstawowych z terenu Gminy Księżpol.   Komputery obecnie będą wykorzystane do realizacji zdalnego nauczania przez poszczególne placówki, w późniejszym etapie  uzupełnią pracownie informatyczne.  Realizacja projektu w Gminie Księżpol przyniosła wiele korzyści w szczególności poprawienie umiejętności cyfrowych uczestników projektu, aktywizacja  i integracja społeczeństwa poprzez organizację szkoleń.  Przekazanie sprzętu komputerowego stanowi duże wsparcie dla szkół w okresie zawieszenia zajęć w szkołach.     Projekt realizowany jest w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Edukacji  Pozaformalnej  ,,Meritum” pn. „e- MISJA– Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”