Nabór wniosków na zajęcia dodatkowe dotyczące projektu „Rozwój kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną w Gminie Księżpol”

 

Wójt Gminy Księżpol ogłasza nabór wniosków skierowany do uczniów klas 1-8 uczęszczających do szkół podstawowych  mieszkających lub uczących się na terenie gmin zagrożonych trwałą marginalizacją w województwie lubelskim lub z obszaru objętego projektem na zajęcia dodatkowe dotyczące projektuRozwój kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną w Gminie Księżpol w ramach programu operacyjnego: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet X Lepsza edukacja, Działanie 10.3 Kształcenie ogólne.

Celem głównym projektu jest nabycie lub rozwijanie kompetencji i umiejętności cyfrowych oraz wsparcie uzdolnień i zainteresowań 90 uczniów szkół podstawowych poza edukacją formalną z obszaru gminy Księżpol. Projekt realizowany będzie w okresie  do XII 2024 roku.

W ramach projektu przewidziane są zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół podstawowych, obejmujące dwa zadania:

Zadanie 1. AKADEMIA CYFRZAKÓW. Program wsparcia rozwijania kompetencji cyfrowych , umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną, w tym:

  • Zajęcia grupowe w ramach AKADEMIA CYFRZAKÓW- 24 godziny dydaktyczne dla 90 uczniów.
  • Coaching szkoleniowy – zajęcia indywidualne w formie coachingu szkoleniowego: 6 h zegarowych dla każdego uczestnika projektu
  • Mentoring edukacyjny – indywidualne wspieranie postępów uczestnika projektu w rozwijaniu kompetencji cyfrowych w kontekście zainteresowań: 6 h zegarowych dla każdego uczestnika projektu.

 

Zadanie 2. Walidacja kompetencji cyfrowych.

Walidacja nabytych kompetencji cyfrowych (1 h zegarowa x uczestnik x 2 ekspertów, łącznie 90 godzin). Walidacja tj. weryfikacja nabytych kompetencji cyfrowych będzie miała na celu sprawdzenie czego nauczył się uczestnik, czy określone kompetencje cyfrowe zostały osiągnięte a zainteresowania ukierunkowane. Wynik walidacji zostanie omówiony z uczestnikiem projektu i rodzicem/opiekunem ucznia.

Na zajęciach grupowych w ramach Akademii Cyfrzaków dla wszystkich uczestników projektu przewidziana jest usługa cateringu (napoje, przekąski).

W programie zajęć wykorzystany zostanie standard kompetencji cyfrowych w zakresie wybranych tematów z pięciu obszarów ramy „DigComp”. Na zajęciach w szczególności będą realizowane następujące moduły:

– Komunikacja z wykorzystaniem technologii cyfrowych;

– Netykieta. Świadomość norm zachowania oraz właściwe postępowanie (know-how) podczas wykorzystania technologii cyfrowych;

– Tworzenie treści cyfrowych. Tworzenie i edycja treści cyfrowych w różnych formatach;

– Bezpieczeństwo. Narzędzia służące ochronie;

– Protecting health and well-being. Umiejętność unikania zagrożeń zdrowotnych i zagrożeń dla dobrostanu fizycznego i psychicznego podczas korzystania z technologii cyfrowych.

Projekt jest zorganizowany w sposób dopasowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, umożliwiając im pełen dostęp do udziału w projekcie. Projekt realizowany jest zgodnie z polityką równości szans kobiet i mężczyzn.

Uczeń zainteresowany udziałem w projekcie musi spełnić kryteria kwalifikowalności, uprawniające do udziału w projekcie zgodnie z REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Rozwój kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną w Gminie Księżpol” .

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie proszone są o wypełnienie „Formularza zgłoszeniowego  uczestników projektu” – załącznik nr 1, wraz z pozostałymi załącznikami, załączenie wymaganych dokumentów i złożenie kompletu w Biurze Realizatora Projektu tj. w Urzędzie Gminy Księżpol, ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol.

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły i otwarty, do momentu zrekrutowania 90 osób w podziale na 6 grup. Osoby, które zgłoszą się do projektu zostaną zrekrutowane na podstawie spełniania kryteriów formalnych, określających spełnianie wymogów grupy docelowej, na podstawie złożonych dokumentów. Z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia zostanie zawarta umowa o udziale w projekcie.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

Załącznik nr 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKÓW PROJEKTU – UCZEŃ

Załącznik nr 2 – ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 3 – Zgoda Rodzica/Opiekuna prawnego na uczestnictwo dziecka w projekcie

Załącznik nr  4 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 5 – Wykaz wymaganych do dostarczenia, niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie przez uczestnika projektu kryterium kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie