OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KSIĘŻPOL

Ogłoszenie Wójta Gminy Księżpol o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Księżpol

Dokumenty do pobrania:

  1. Ogłoszenie o wyłożeniu
  2. Tekst zmiany SUiKZP Gminy Księżpol
  3. Rysunek zmiany SUiKZP Gminy Księżpol
  4. Rysunek zmiany SUiKZP Gminy Księżpol (georeferencja)
  5. Prognoza oddziaływania na środowisko