Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (TJ. Dz. U. z 2019r. poz.506 z póź. zm.) zwołuję XVI  sesję Rady Gminy Księżpol kadencji 2018 – 2023.

Obrady Rady odbędą się w dniu 20 grudnia 2019 roku (piątek) o godz. 14:00  w sali narad Urzędu Gminy w Księżpolu.

 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Księżpol na lata 2019 – 2022 określonej uchwałą Nr III/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Księżpol na lata 2020 – 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Księżpol na 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Księżpol na lata 2019 – 2022 z perspektywą do roku 2026”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Księżpol.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Współpracy Gminy Księżpol z Organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Księżpol na pierwsze półrocze 2020 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Księżpol na pierwsze półrocze 2020 roku.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r.,poz. 506 z póź. zm.) zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, jeżeli Radny pozostaje w stosunku pracy.

Przewodniczący

Rady Gminy

(-) Henryk Marczak