Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (TJ. Dz. U. z 2019r. poz.506 z póź. zm.) zwołuję XVII sesję Rady Gminy Księżpol kadencji 2018 – 2023.

Obrady Rady odbędą się w dniu 12 marca 2020 roku (czwartek ) o godz. 08:30  w sali narad Urzędu Gminy w Księżpolu.

 

Proponowany porządek obrad :

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Księżpol na lata 2020 – 2023 określonej uchwałą Nr XVI/100/2019 z dnia 20 grudnia 2019r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Zamość.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Księżpol na rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Księżpol za 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Księżpol na rok szkolny 2019/2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Księżpol.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: pedagogów, psychologów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Księżpol.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 15. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księżpolu za 2019 rok.
 16. Przedstawienie informacji z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Księżpolu za 2019 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Księżpol.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Księżpol.
 19. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Księżpol w 2019 roku.
 20. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 21. Sprawy różne.
 22. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

(-) Henryk Marczak