Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) zwołuję XVIII sesję Rady Gminy Księżpol kadencji 2018 – 2023. Obrady Rady odbędą się w dniu 21 maja 2020 roku (czwartek)  o godz. 08:30 w Szkole Podstawowej w Księżpolu.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Księżpol za 2019 rok.
 5. Debata nad raportem o stanie Gminy Księżpol za 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2019r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Księżpol z wykonania budżetu za 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Księżpol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Księżpol na lata 2020 – 2024”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Księżpol.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Księżpolu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Płusy, stanowiącej własność Gminy Księżpol.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Płusy, stanowiącej własność Gminy Księżpol.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Płusy, stanowiącej własność Gminy Księżpol.
 19. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Płusy, stanowiącej własność Gminy Księżpol.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Płusy, stanowiącej własność Gminy Księżpol.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Płusy, stanowiącej własność Gminy Księżpol.
 22. Przedstawienie sprawozdań o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury na terenie Gminy Księżpol za 2019 rok oraz planów pracy tych placówek na 2020 rok.
 23. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Księżpol za 2019 rok.
 24. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
 25. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 26. Sprawy różne.
 27. Zakończenie obrad.

 

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną , uprzejmie proszę wszystkich, którzy wezmą udział w obradach sesji o zaopatrzenie się w środki ochrony indywidualnej (rękawiczki, maseczki) oraz zachowanie tzw. dystansu społecznego.

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (TJ. Dz. U. z 2020r.,poz. 713) zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, jeżeli Radny pozostaje stosunku pracy.