Sesja Rady Gminy Księżpol

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym  Dz. U. z 2020r. poz.713 z póź. zm.) zwołuję XXV sesję Rady Gminy Księżpol kadencji 2018 – 2023.

Obrady Rady odbędą się w dniu 4 marca 2021 roku (czwartek ) o godz. 15:30  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu.

 

Proponowany porządek obrad :

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Księżpol w 2020 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Księżpol na lata 2021 – 2024 określonej uchwałą Nr XXIV/188/2020 z dnia 22 grudnia 2020r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Biłgorajskiemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Księżpol, stanowiącej własność Gminy Księżpol.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Zawadka, stanowiącej własność Gminy Księżpol.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością przesyłu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Borki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Księżpol na rok 2021.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Księżpol za 2020 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia: ”Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Księżpol na lata 2020 – 2032”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Księżpol oraz warunków i zasad korzystania z nich.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup gazu ziemnego w ramach Grupy Zakupowej Gazu Ziemnego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2019 Rady Gminy Księżpol z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/2019 Rady Gminy Księżpol z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Księżpol.
 21. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księżpolu za 2020 rok.
 22. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 23. Sprawy różne.
 24. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r.,poz. 713 z póź. zm.) zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady,  jeżeli Radny pozostaje w stosunku pracy.

Przewodniczący

Rady Gminy

 (-) Henryk Marczak