Sesja Rady Gminy Księżpol

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (TJ. Dz. U. z 2019r. poz. 506) zwołuję  IX sesję Rady Gminy Księżpol kadencji 2018 – 2023.

 

Obrady Rady odbędą się w dniu 19 czerwca  roku (środa) o godz. 14:00  w sali narad Urzędu Gminy w Księżpolu.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Księżpol za 2018 rok.
 5. Debata nad raportem o stanie Gminy Księżpol za 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2018r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Księżpol z wykonania budżetu za 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 9. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (TJ.Dz. U. z 2019r.,poz.506) zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, jeżeli Radny pozostaje w stosunku pracy.

Przewodniczący

Rady Gminy

(-) Henryk Marczak