Sesja Rady Gminy Księżpol

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (TJ. Dz. U. z 2019r. poz. 506) zwołuję  X sesję Rady Gminy Księżpol kadencji 2018 – 2023.

 

Obrady Rady odbędą się w dniu 27 czerwca 2019r. (czwartek) o godz. 08:30  w sali narad Urzędu Gminy w Księżpolu.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Księżpol na lata 2019 – 2022 określonej uchwałą Nr III/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Księżpol na drugie półrocze 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Księżpol na drugie półrocze 2019 roku.
 9. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (TJ. Dz. U. z 2019r.,poz.506) zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, jeżeli Radny pozostaje w stosunku pracy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Henryk Marczak