Sesja Rady Gminy Księżpol

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (TJ. Dz. U. z 2019r. poz. 506) zwołuję  XII  sesję Rady Gminy Księżpol kadencji 2018 – 2023.

 

Obrady Rady odbędą się w dniu 23 sierpnia 2019r. (piątek) o godz. 08:30  w sali narad Urzędu Gminy w Księżpolu.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Księżpol na lata 2019 – 2022 określonej uchwałą Nr III/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/2019 Rady Gminy Księżpol z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznym przedszkolu i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Księżpol.
  8. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (TJ. Dz. U. z 2019r.,poz.506) zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, jeżeli Radny pozostaje w stosunku pracy.

 

Przewodniczący

               Rady Gminy

(-)  Henryk Marczak