Sesja Rady Gminy Księżpol

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (TJ. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z póź. zm.) zwołuję  XIII  sesję Rady Gminy Księżpol kadencji 2018 – 2023.

 

Obrady Rady odbędą się w dniu 17 września 2019r. (wtorek) o godz. 14:00  w sali narad Urzędu Gminy w Księżpolu.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Księżpol na lata 2019 – 2022 określonej uchwałą Nr III/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Księżpol i nadania jej Statutu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem są te same nieruchomości.
 16. Przedstawienie informacji o przygotowaniu szkół podstawowych i przedszkola do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.
 17. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (TJ. Dz. U. z 2019r.,poz.506 z póź.zm.) zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, jeżeli Radny pozostaje w stosunku pracy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

     (-)Henryk Marczak