Sesja Rady Gminy Księżpol

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (TJ. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z póź. zm.) zwołuję  XIV  sesję Rady Gminy Księżpol kadencji 2018 – 2023.

Obrady Rady odbędą się w dniu 16 października 2019r. (środa) o godz. 08:30  w sali narad Urzędu Gminy w Księżpolu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2020 -2023 do Sądu Rejonowego w Biłgoraju.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika w formie kamiennego obelisku w miejscowości Stary Lipowiec.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Księżpol.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi na Wójta Gminy Księżpol za bezzasadną.
 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych i wynikach egzaminów w szkołach prowadzonych przez Gminę Księżpol w roku szkolnym 2018/2019.
 11. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (TJ. Dz. U. z 2019r.,poz.506 z póź. zm.) zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, jeżeli Radny pozostaje w stosunku pracy.

Przewodniczący Rady Gminy

(-)Henryk Marczak