Sesja Rady Gminy Księżpol

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) zwołuję XXII sesję Rady Gminy Księżpol kadencji 2018 – 2023.

Obrady Rady odbędą się w dniu 30 października 2020 roku (piątek)  o godz. 15:30

w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Księżpol na lata 2020 – 2023 określonej uchwałą Nr XVI/100/2019 z dnia 20 grudnia 2019r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Księżpol do Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Księżpol na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Księżpol na 2021 rok.
 10. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych i wynikach egzaminów w szkołach prowadzonych przez Gminę Księżpol w roku szkolnym 2019/2020.
 11. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną , uprzejmie proszę wszystkich, którzy wezmą udział w obradach sesji o zaopatrzenie się w środki ochrony indywidualnej (rękawiczki, maseczki) oraz zachowanie tzw. dystansu społecznego.

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r.,poz. 713) zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, jeżeli Radny pozostaje stosunku pracy.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

(-) Henryk Marczak