Sesja Rady Gminy

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (TJ. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z póź. zm.) zwołuję  XV  sesję Rady Gminy Księżpol kadencji 2018 – 2023.

Obrady Rady odbędą się w dniu 07 listopada 2019r. (czwartek) o godz. 08:30  w sali narad Urzędu Gminy w Księżpolu.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Biłgorajskiemu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Biłgorajskiemu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Księżpol na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Księżpol na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi na Wójta Gminy Księżpol za bezzasadną.
 10. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (TJ. Dz. U. z 2019r.,poz.506 z póź. zm.) zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, jeżeli Radny pozostaje w stosunku pracy.

Przewodniczący

Rady Gminy

(-) Henryk Marczak